تعیین تعرفه و ارزش

از ارزشگذاری قدیم تاارزشگذاری در سامانه TSC

تعیین تعرفه و ارزش ( دراین بخش بصورت گسترده به بخش ارزش پرداخته شده و در آخر سیستم ارزشگذاری نوین تی اس سی TSCتوضیح داده شده است )

تعریف ارزش (Value) 

کل مطلوبیت حاصل از یک شیء را ارزش گویند

•تعرف ارزش گمرکی

در ماده 10 قانون امور گمرکی ارزش کالاهای ورود در گمرک به شرح زیر تعریف شده است :

 ” ارزش کالای ورود در گمرک در همه موارد عبارت است از :

1-بهای سیف (بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی )

2-کلیه هزینه‌های مربوط به افتتاح یا واریز بروات

3-حق استفاده از نقشه ، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا

 4-سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد ;  که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری‌های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

مثال :

اگر ارز