اصطلاحات اينكوترمز


اصطلاحات اینکوترمز

1

تحویل در محل کار

EX WORKS

EXW

2

تحویل به حمل کننده

FREE CARRIER

FCA

3

تحویل در کنار کشتی

FREE ALONGSIDE SHIP

FAS

4

تحویل در کنار کشتی

FREE ON BOARD

FOB

5

هزینه و کرایه حمل

COST AND FREIGHT

CFR

6

هزینه، بیمه و کرایه حمل

COST, INSURANCE AND FREIGHT

CIF

7

کرایه حمل پرداخت شده تا

CARRIAGE PAID TO

CPT

8

کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

CIP

9

تحویل در مرز

DELIVERED AT FRONTIER

DAF

10

تحویل در کشتی

DELIVERED EX SHIP

DES

11

تحویل در اسکله

DELIVERED EX QUAY

DEQ

12

تحویل حقوق وعوارض گمرکی پرداخت نشده

DELIVERED DDTY UNPPAID

DDU

13

تحویل حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده

DELIVERED DUTY PAID

DDP


loading...

لطفا منتظر بمانید...